Mosh 相比 SSH 的优点:

  1. 网络中断、切换后自动重连。
  2. 屏幕输入及时回显。

服务器需要先安装 mosh-server,开启 60000-61000 端口,本地通过 SSH 登录服务器,然后 UDP 连接服务器 mosh-server。